Harstadklubben i Oslo er en uegennyttig forening som skal ha en sosial  funksjon for sine medlemmer og fremme Harstad og omlands felles  interesser.
Klubben skal spre kunnskap om Harstad og støtte  aktiviteter innenfor samfunnsliv, næringsliv og kultur. 

Harstadklubben i Oslo
Org,nr: 994 777 718

OOrgrg.nr:Org.nr 994 777 718
v/Odd Henning Arntzen, leder
Steinhammarveien 6 D
1177 Oslo

Styret som ble valgt på årsmøtet 2021:

Leder                             : Odd Henning Arntzen     2020 og 2021
Nestleder                   : Tone Mathisen                      2019 og 2020
Kasserer                     : Per Gunnar Danielsen      2019 og 2020
Sekretær                    : Stein Helge Johansen       2020 og 2021
Styremedlem           : Else Methi Iversen              2020 og 2021
Styremedlem           : Thor Hartviksen                   2019 og 2020
Varamedlem            : Jan Kaarbø                               2020
Varamedlem            : Lars Rønning                           2020 

Odd Henning Arntzen

Tone Mathisen

Per Gunnar Danielsen

Stein Helge Johansen

Else Methi Iversen

Thor Hartviksen

Jan Kaarbø

Lars Rønning

Redaktør                                   : Gunnar Eliassen
Redaksjonsmedarbeider : Tor Eliassen

 
 

Gunnar Eliassen

Tor Eliassen

Harstadklubbens årsmøtereferater siden starten i 1994

Harstadklubbens 10-års-jubileum 2004

Harstadklubbens 20-års-jubileum 2014

Harstadklubbens 25-års-jubileum 2019

25 år 2019 Harstadposten gjennom tidene

VEDTEKTER FOR HARSTADKLUBBEN I OSLO

 • 1 – FORMÅL

Harstadklubben i Oslo er en uegennyttig forening som skal ha en sosial funksjon for sine medlemmer og fremme Harstad og omlands felles interesser.

Klubben vil spre kunnskap om Harstad og støtte aktiviteter innenfor samfunnsliv, næringsliv og kultur. Gjennom sitt kontaktnett vil klubben også bidra til at bedrifter og organisasjoner med base i Oslo-området velger Harstad som møte- og konferansested i Nord-Norge. Klubben skal være en brobygger mellom utflyttede harstadværinger og hjemkommunen.

 2 – MEDLEMSKAP

Personer som bor i, har bodd i eller har tilknytning til Harstad og omegn kan bli medlemmer i Harstadklubben i Oslo. Klubben tilbyr enkeltmedlemskap og familiemedlemskap.

 3 – KONTINGENT

Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.
Kontingenten for et medlemsår forfaller til betaling 15. februar.
Nye medlemmer som melder seg inn i klubben i 2. halvår avkreves bare halv kontingent i innmeldingsåret.

 4 – ÅRSMØTET

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet.

Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet, som skal holdes innen utgangen av 1. kvartal.

Årsmøtet skal:

 • Behandle årsmelding og revidert regnskap.
 • Velge styre som skal bestå av:
 • Leder
 • Nestleder
 • Kasserer
 • Sekretær
 • To styremedlemmer
 • To varamedlemmer
 • Velge revisor blant klubbens medlemmer.
 • Behandle forslag som medlemmene har sendt styret senest én måned før årsmøtet.

 5 – STYRET

Styret skal:

 • Lede arbeidet i klubben i samsvar med klubbens vedtekter og herunder utarbeide og holde ved like en aktivitetsplan, samt nedsette eventuelle arbeidsutvalg/komiteer.
 • Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
 • Innkalle til årsmøte, herunder forberede saker som skal behandles. Før den ordinære innkallingen skal medlemmene gis melding om tidspunkt for årsmøtet og frist for innsending av forslag.
 • Utarbeide årsberetning og regnskap.
 • Fungere som valgkomité.
 • Innkalle til sammenkomst for medlemmene minst to ganger pr. år.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire av styremedlemmene er til stede.
Varamedlemmer har normalt ikke stemmerett, men er likevel stemmeberettiget når de erstatter faste styremedlemmer som ikke er til stede.

Klubbens redaktør(er) har møte- og talerett, men ikke stemmerett i styremøtene.

Styreleder og ett styremedlem, i felles skap, har signaturrett på klubbens vegne.

 6 – STYRETS FUNKSJONSTID

Styremedlemmer velges normalt for to år av gangen. Hvert år skal tre av styremedlemmene være på valg. Styreleder og nestleder bør ikke være på valg samme år.

Varamedlemmer velges for ett år av gangen.

Både styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges for ny periode.

 7 – INNKALLING TIL ÅRSMØTE OG EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Innkalling til ordinært årsmøte skal skje med minst fire ukers varsel. Styrets årsberetning, regnskap, forslag til budsjett for neste periode og forslag til valg legges fram på årsmøtet. Det samme gjelder eventuelt innkomne forslag, med styrets kommentarer/innstilling.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje med minst to ukers varsel. Slikt årsmøte avholdes når halvparten eller flere av styremedlemmene eller minst ¼ av medlemmene krever det. Dette møtet kan bare behandle saker som er nevnt i møteinnkallingen.

 8 – ENDRING AV VEDTEKTER

Forslag til endring av vedtektene må være sendt styret innen 15. januar. For vedtaksendringer kreves flertall av de frammøtte stemmeberettigede. Styreleder har da dobbeltstemme.

 9 – TILSLUTNING TIL ANDRE KLUBBER/FORENINGER

Styret kan vedta at klubben skal være medlem av andre nordnorske klubber/foreninger som har til formål å fremme Harstad-distriktets eller landsdelens interesser.

 10 – OPPLØSNING

Bare det ordinære årsmøtet kan gjøre vedtak om å oppløse klubben. Til oppløsning kreves ¾ flertall av de frammøtte.

Forslag om oppløsning må være sendt styret innen 1. januar før årsmøtet som skal behandle forslaget.

Blir klubben oppløst, skal dens midler overføres til et sosialt formål etter årsmøtets bestemmelser.

 Vedtatt på stiftelsesmøtet 11. februar 1994, med endringer/tillegg på årsmøte 13.11.1996, 14.11.2000,
13.11. 2001, 15.11.2002, 14.11.2003, 25.11.2004, 24.11.2005, 30.11.2011, 23.11.2016 og 26.02.2018.