Arkiv/Nytt 2014

Bergsodden
Det nye sykehjemmet er offisielt åpnet.
Nå er 72 brukere flyttet inn i det nye sykehjemmet på Bergsodden. Bygget har flere tekniske nyvinninger, bl.a. hentes varme fra sjøen, det er nye systemer for rengjøring og tryggere gulv.
Hjemmet ble offisielt åpnet 31. oktober. Ordfører Marianne Bremnes sang og holdt åpningstalen. Eldrerådets leder Ivar Østberg takket kommunen, men la vekt på at det fortsatt er behov for sykehjemsplasser og at neste utfordring må være å finne ny, egnet tomt for et neste sykehjem i kommunen. Eldrerådets Hjørdis Bergsås avduket en skulptur som hun selv har finansiert og skjenket til kommunen og sykehjemmet. Skulpturen, som er plassert utenfor sykehjemmet, har kostet mer enn én million kroner.
05.11.2014 – Ted.

Fotball
Blir det storklubbsatsing i Hålogaland?
Forprosjektrapporten om satsing på et overbyggingslag for toppfotball i Hålogaland er nå lagt fram. Rapporten er utført av Agnar Christensen (ex TIL). Han har besøkt alle fotballklubber i Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms og Ofoten.
Rapporten foreslår at det etableres en overbyggingsklubb for et førstelag og et andrelag som skal eies av alle involverte klubber. Klubben skal holde til i Harstad. Den må drives profesjonelt. Ingen eksisterende klubber må legges ned eller slås sammen. Lokal forankring, talentutvikling og kulturendring er stikkord i rapporten. Den nye klubben bør bevege seg fra trivselskultur til prestasjonskultur. Næringslivet i regionen må sikre det økonomiske fundamentet.
Rapporten peker på Medkila som naturlig fundament for satsing på kvinnefotball i regionen.
Klubbene i Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten er positive til planene, mens klubbene i Ofoten ikke føler seg modne ennå. Det er ikke til å stikke under en stol at mange i HIL’s eldre garde er noe skeptisk til at en ikke vil satse på HIL som ny overbyggingsklubb.
Rapporten skal nå gjennomgås og vurderes i klubbene som må avgjøre om de vil være med på satsingen eller fortsette som før. Deretter vil fotballkretsen innkalle til et fellesmøte med sikte på å stake ut veien videre.
05.11.2014 – Ted.

Gullberget
Veien over Gullberget er blitt sikrere.
I ”gamle dager” var veien over Gullberget smal og utfordrene, spesielt når en hadde dårlig tid og skulle rekke Tjeldsundferga nede på Lilleng. Veien er senere utvidet. I disse dager har veien over Gullberget også fått ny, sammenhengende betongmur på den farligste strekningen. Gammel kantstein og betongblokker er skiftet ut. Betongmur er en sikrere løsning enn autovernskinner, sies det, selv om murløsningen er noe dyrere.
05.11.2014 – Ted.

Veinavn
Nye veinavn utenfor sentrum er snart klare.
I Harstadpostens høstnummer fortalte vi at det var lagt fram forslag til veinavn på veier utenfor bykjernen. Det oppsto protester og diskusjon om enkelte av forslagene. Veinavnsaken er nå behandlet, først i formannskapet og nylig i kommunestyret. De fleste av protestene tatt til følge.
Veien fra Ervik til Nupen skal ikke hete Nupsveien, men deles opp i Ervikveien, Møkkelandsveien og Skjærstadveien. Veien inn til Sørlia skal ikke hete Sørliveien, men deles opp i stedsnavnene Rødmyrstya, Tømmeråsen, Storvassbotn og Sørlia. Kilhusveien slutter ved Ervikeidet på Åsegarden og veien videre skal hete Sollia. Veien fra Tjeldsundbrua og sørover til fylkesgrensa skal ha navn etter bygdene, dvs. Lilleng, Gausvik, Haukebø og Sandtorg.
De nye 70-80 nye veinavnene skal nå reinskrives. Det er lagt inn tre ukers ankefrist før saken oversendes formannskapet for endelig avgjørelse.
05.11.2014 – Ted.

Reiseliv og turisme
Satsing på reiseliv og turisme er viktig for Harstad-regionen.
Tall for 2013 viser en total omsetning på nesten 900 mill. kroner og 800 ansatte i næringen i Harstad. Det er transport og overnatting/servering som står for den største omsetningen. Reiselivsaktørene i Harstad må samarbeide tettere og sørge for å markedsføre byen og mulighetene.
21.06.2014 – Ted.

Øylandsruta
Øylandsruta har i flere år vært et smertens barn.
Denne sommerruta, dvs. ferga mellom Harstad/Stornes og Senja/Skrolsvik, har gått for ”lut og kaldt vann” i flere år, bl.a. pga. dårlig markedsføring og vansker med å finne ledige ferger. Mange mener at det ligger store utviklingsmuligheter for turisme og øysamfunnet i denne ruta.
Fylkesråden for samferdsel beklager at det dessverre ikke er økonomi til å drifte Øylandsruta i år. Han har imidlertid ambisjon om å sikre denne sommerruta i 2015.
21.06.2014 – Ted.

Luftambulanse på Evenes
Helse Nord har valgt Norsk Luftambulanse AS som operatør på den nye ambulansehelikopterbasen på Evenes.
Tjenesten skal driftes med Airbus Helicopters som er et nytt og moderne helikopter, med plass til to pasienter og flere medisinske behandlere. Operatøren stiller med helikopter, annet utstyr, piloter og redningsmenn, mens Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset i Tromsø stiller med legebemanning. Driftskostnadene for denne tjenesten vil ligge på 43 mill. kroner pr. år.
Helse Nord opplyser at det ikke er mulig å etablere helikopterbasen før 1. mai 2015. Det tar tid å kvalifisere personell. Begge sykehusene jobber med å rekruttere de legene som trengs.
21.06.2014 – Ted.

Skolekamp/linjekutt
I fjor var det opprør på skolesektoren i Troms fordi fylkesrådet hadde planer om å legge ned eller flytte flere faglinjer ved de videregående skolene i fylket. Stormen ble da ridd av den gang, men med varsel om at noe må gjøres for å redusere kostnader og at saken måtte tas opp til vurdering igjen i år.
Fylkesrådens forslag om ny skole- og linjestruktur ble kjent i april/mai. Her var Rå vgs på Borkenes utsatt. Det ble også foreslått endringer i linjer/fag på Stangnes vgs. Forslagene vakte stor interesse og mye avisskriverier for å unngå nedlegginger og flyttinger. 
Fylkestinget behandlet saken i sitt møte i juni. Resultatet ble at naturbruklinja på Rå vgs blir lagt ned, men det ble gitt åpning for at elever med spesielle behov kan gis tilbud, bl.a. i veksthusene på skolen. Innføringskurs for minoritetsspråklige legges til Rå. Linja for helse og oppvekst som har 75 elever var opprinnelig foreslått flyttet fra Rå til Stangnes. Det ble imidlertid vedtatt at Rå får beholde denne linja. 
Stangnes vgs mister linja for hudpleie og studiespesialisering, inkl. faget formgiving, og faget medier og kommunikasjon reduseres med 15 elevplasser.
Det ble ingen endringer i linjene ved Heggen vgs.
21.06.2014 – Ted.

Trondenes
Store deler av Trondenes-halvøya skal fredes.
Nå jobbes det med skjøtsel av gravrøyser og nye skilt for å gjøre de kulturhistoriske opplevelsene mer tilgjengelige. Det er bl.a. funnet en mynt fra 1500-tallet som kan tyde på at det var handelsvirksomhet i Altevågen også etter vikingtiden. Under Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet ble det etablert kornmagasin her.
På sikt kan det bli aktuelt å forlenge ”Stien langs sjøen” nordover forbi kirka og den russiske krigsfangeleiren og kanskje forbi krematoriet og opp til kanonene. Allerede i dag er det sti fra friluftscenen ved Laugen, forbi Finnmarksleiren og ned til Altevågen og gravrøysene der.
21.06.2014 – Ted.

Veipakken vedtatt
Veipakke Harstad ble godkjent i Stortinget torsdag kveld.
Vedtaket om veipakken gjør at de første anbudene kan gå ut like etter ferien og at arbeidet kan starte opp i november.
Under debatten i Stortinget ble det imidlertid litt diskusjon om ordningen med rentekompensasjon. Dette har å gjøre med at det etter hvert skal bli bare tre bompengeselskaper i landet. Samferdselsdepartementet mener at administrasjons- og rentekostnadene dermed kan reduseres fra 6,5 til 2,5 prosent.
21.06.2014 – Ted.

Elgplage på Sandsøy
Elg- og reinplage flere steder.
Det har vært en voldsom vekst i elgbestanden på Sandsøy. Telling med helikopter i vinter viste 93 elger, det normale vil være 20 elger. Øyboerne synes det er ubehagelig å møte elgku med kalv på tunet. Den rekordstore bestanden av elg reduserer livskvaliteten til folk på Sandsøy. Elgen spiser opp store mengder grovfôr på innmark, prydbusker i hagene blir ødelagt og det er også store beiteskader i utmarka.
På et folkemøte kom det fram at årets fellekvote bør være 60 dyr. Det var imidlertid uenighet om hvordan bestanden skal reduseres og hvordan elgjakta best skal foregå.
Vi tar samtidig med at gårdbrukeren på Elgsnes var plaget med at 30-40 reinsdyr beitet på hans innmark før snøen kom sist vinter. Dette skader enga og gir redusert avling. Tilsvarende problem hadde en gårdbruker på Hemmestad.
Vi minnes at det vel ikke fantes elg på Hinnøya for et halvt århundre siden og at det da var begrenset med rein på øya.
21.06.2014 – Ted.

Lakseoppdrett
Kasfjord blir hovedbase for oppdrettsanlegg.
Firmaet Nordlaks som har anlegg flere steder i Sør-Troms satser på Kasfjord. Arbeidet med kontorbygg og kai der er i full gang. To nye servicebåter er bestilt hos Grovfjord Mek. Verksted. Det er 20 meter lange oppdrettskatamaraner med kraftige kraner og vinsjer og to framdriftsmaskiner, hver på 680 Hk. Båtene får kontor, bysse, messe og fire lugarer. Den ene av båtene vil ha Kasfjord som base og skal betjene anleggene fra Dyrøy i nord til Gullesfjorden i sør.
21.06.2014 – Ted.

Grunnlovsfeiring
Det ble grunnlovsfeiring i tre dager til ende i Harstad.
Om kvelden 16. mai var det fest for ungdom i alderen 15-20 år på Ungdommens hus.
17. mai var det tradisjonell feiring, med mye ekstra, bl.a. salutt med 21 skudd fra Larsneset. Divisjonsmusikkens konsert var utvidet med to skuespillere som leste fortellinger rundt grunnlovssigneringen i 1814, med bistand av en gruppe små sangere. Nærmere 2.000 frammøtte fikk også se et dansenummer og at 500-1.000 ballonger ble sluppet.
18. mai skulle Anna Rogde, som startet fra Hammerfest og var innom Alta, Skjervøy og Tromsø på sin grunnlovsferd til Oslo, ankomme Harstad på formiddagen 18. mai. Men ei defekt vannpumpe gjorde at skuta ble liggende i Tromsø i påvente av reservedeler. Anna Rogde nådde derfor ikke fram til Harstad før neste dag.
Selve grunnlovsfeiringa i Harstad foregikk likevel 18. mai. Dagen startet med festgudstjeneste i Harstad kirke. Seremonien fortsatte i Galleri NordNorge (i stedet for på Anna Rogde) med overlevering av framtidsønsker og forpliktelser formulert av ungdommen i Harstad og nabokommunene. Demokrati, politisk engasjement, klima og miljø, naturresurser og kulturelt mangfold var stikkord som gikk igjen i framtidsønskene. Bidragene skal bli med Anna Rogde sørover Oslo og videre til Eidsvoll.
På Torget var det jubileumsfest med Ola og Lars Bremnes, Lena Jinnegren og Anneli Drecker, samt jazzdans og trolldans, levert av 200 småtroll. Det var stor stemning, til tross for litt utrygt vær og et par regndråper.
24.05.2014 – Ted.

Arctic Race 2014
Årets etapper er nå klare.
Sykkelrittet Arctic Race var en braksuksess i fjor da det gikk i nordre Nordland, Lofoten/Vesterålen, med målgang i Harstad. Årets ritt går av stabelen 20.-24. august og foregår i Finnmark og Nord-Troms. Rittet starter i Hammerfest og går til Nordkapp-platået (204 km). Andre etappe går fra Honningsvåg til Alta (207 km). Tredje etappe går fra Alta og klatrer opp til Kvænangsfjellet (132 km). Siste etappen starter i Tromsø, tar en tur ut på Kvaløya og avsluttes med fem runder i Tromsø sentrum (165 km).
24.05.2014 – Ted.

Hurtigbåtene endelig døpt
Hurtigbåtene i Troms er nå offisielt døpt.
Båtene er Kistefjell, Fløyfjell og Sollifjell fra 2011 som går mellom Harstad og Tromsø og Falkefjell og Stjernøy fra 2009 som går i nordfylket. Båtene har vært gjennom en navneseremoni tidligere, men forleden ble de offisielt døpt. Dåpen ble foretatt ved kai i Harstad av fem utplukkede barn.  En skoleklasse og en barnehage var invitert til å overvære dåpen. Det var musikk, fanfarer, ballongutslipp, brus og pølser. Etter dåpen fikk de unge gjestene en rundtur med en av båtene.
24.05.2014 – Ted.

”Oljeruta” legges ned.
Legges ned etter knappe fem måneder.
I januar i år startet flyselskapet British Midland International (BMI) daglig flyrute mellom Evenes og Stavanger, spesielt med tanke passasjerer fra oljebransjen. Dette tilbudet ble imidlertid ingen suksess. På grunn av manglende belegg ble ruta lagt allerede i mai.
24.05.2014 – Ted.

Parkeringsautomater
Harstad får moderne parkeringsautomater.
Mange av parkeringsautomatene i Harstad er av den gamle typen som bare tar mynter. Når prisen for tiden er 19 kroner kan det bli mange mynter å fomle med. For de av dere som skal kjøre nordover i sommer og kanskje kommer til å parkere i sentrum, kan vi opplyse at det i løpet av sommeren kommer åtte nye, moderne automater som tar kort. Kortet dras når du parkerer og når du forlater, og dermed betales det bare for den reelle parkeringstiden De nye automatene vil bli plassert i Havnegata, Sjøgata, Fjordgata, Hvedings gate og Håkons gate.
12.05.2014 – Ted.

Branner i påsken
Påskeaften oppsto tre branner i Harstad-området.
Den første og største var på flyktningmottaket på Borkenes. Brannmannskaper fra Kvæfjord og røykdykkere fra Harstad rykket ut. Det blåste kraftig og hele bygningen ble raskt overtent. Her bodde 15 personer som heldigvis klarte å komme seg ut, men én av dem fikk lettere skader og måtte innom sykehuset.
På Åsby brant en enebolig ned til grunnen. Ingen var hjemme da brannen oppsto. Det blåste godt også her, og det ble en hard jobb for brannfolkene å hindre spredning til annen bebyggelse.
På Ibestad ble det brann i ei hytte, ca. fire kilometer fra hovedveien. Brannmannskaper tok seg fram til hytta med ATV. Hytta brant imidlertid ned før brannfolkene rakk fram. En kvinne som var alene i hytta, fikk lettere røykskader og måtte innom sykehus.  
Brannsjefen i Harstad er bekymret for brannberedskapen når branner skjer så samtidig som denne gangen. Brannstaben i Harstad er topptrent og har røykdykkere, mens nabokommunene er dårligere utrustet.
Vi legger til at kommunene Tjeldsund, Evenes og Lødingen har planer om brannsamarbeid, men innvendinger om at også brannkorpset i Harstad bør inngå et slikt samarbeid gjør at saken er utsatt og skal utredes videre.
12.05.2014 – Ted.

Statoil nærmere sentrum
Statoil flytter til byen.
Statoil har behov for større lokaler. Flere alternativer har vært vurdert, enten påbygging i Medkila eller nye bygg nærmere byen. Like før påske kom nyheten om at Statoil vil plasseres seg i Harstad sentrum. Bedriften vil flytte fra Mølnholtet i Medkila og til Harstad Skipsindustris område sør for Kaarbøverkstedet. Her skal Skipsindustrien føre opp et nybygg som vil gi plass til ca. 600 kontorarbeidsplasser. Byggingen vil starte høsten 2016 og bygget skal stå ferdig i 2017, til en kostnad av ca. 300 mill. kroner. Statoil vil få leieavtale på 15 år. Avtalen innebærer også at ”Brunosten” på området vil bli revet og at Skipsindustrien kjøper/overtar Statoils bygg fra 1987 i Medkila.
28.04.2014 – Ted.

Bjarkøyforbindelsen – endelig
Fylkestinget vedtok bygging av Bjarkøyforbindelsen.
Så ble det endelig klart at den mye omtalte og etterlengtede Bjarkøyforbindelsen skal bygges. Dette ble vedtatt enstemmig i Fylkestingets møte i mars. Dermed er øyfolkets mer enn 30 års kamp over.  Vedtaket omfattet også Langesundforbindelsen i nordfylket.
Dette betyr at arbeidet ute i øygarden kan starte allerede i år. Første entreprise er allerede lagt ut. Det skal bygges 3.150 meter undersjøisk tunnel mellom Bjarkøy og Grytøy. Mellom Sandsøy og Grytøy blir det 900 meter sjøfyllling, 300 meter hovedbru og tre kortere, lavere bruer. I tillegg blir det 3.000 meter ny vei på Grytøy. Kostnadsoverslaget lyder på 829 mill. kroner, med en øvre ramme på 962 mill. kroner.
Det skal holdes fest på samfunnshuset i Bjarkøy så snart det første spataket er tatt.
28.04.2014 – Ted.

Brannskolen på Fjelldal
DSB truer med å ”ribbe” brannskolen.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) rasler med planer om å flytte den teoretiske delen av fagutdanningen ved brannskolen fra Fjelldal til Trondheim, bl.a. for å kunne samarbeide med SINTEF der. DSB argumenterer også med at avstanden fra de store brannetatene på Østlandet og rundt Bergen er kortere til Trondheim enn til brannskolen på Fjelldal. Videre mener DSB at den praktiske delen av brannutdanningen skal fordeles på de fire øvingssentrene i landet, ett av dem er Fjelldal, som i tillegg skal være nasjonalt øvingssenter for flybrann og oljeberedskap.
Ordfører Pettersen i Tjeldsund kommune er redd for at dette på sikt kan bety nedleggelse av brannskolen på Fjelldal. Han har etter hvert fått støtte fra hele landsdelen, både politikere og fagfolk, for å beholde brannskolen. Det vises til at kommunen og Høgskolen i Harstad har utarbeidet et prosjekt for styrking av framtidens brannfagutdanning med to-årig fagskole for brannkonstabler. Høgskolen i Harstad har masterstudie i ledelse og Høgskolen i Narvik har studie i bygningsteknikk. Sammen kan disse høgskolene tilby bachelor- og masterutdanning for brannledere.
Avstanden fra Oslo og Bergen er ikke et argument for flytting. Det er ikke nevneverdig forskjell i reisetiden fra Oslo via Evenes til Fjelldal som fra Oslo via Værnes til Trondheim.
Statssekretær Røsjorde i Justisdepartementet besøkte brannskolen nylig og uttalte at spørsmålet om flytting av teoriutdanningen må ses i sammenheng med den forestående restruktureringen av politietaten og beredskapssaken.
Uavhengig av dette har brannskolen på Fjelldal planer om øvingsfelt for samtrening av blålysetatene. Feltet skal også bli fullskala laboratorium for testing av nye brannrelaterte produkter, og det skal være et øvingsfelt for brannfolk og oljeberedskap.
26.03.2014, Ted.

Vinterturisme
Utlendinger er i ferd med å oppdage vinteren i Nord_Norge.
En gruppe japanere gjestet Harstad i vinter. De fikk bl.a. oppleve nordlyset fra Aunfjellet. Destinasjon Harstad jobber nå for å sikre at nisjebutikker og restauranter skal ha åpent når slike utenlandske turistgrupper besøker byen.
”Pekka” Johnsen, som sto for hovedarrangementet i Harstad under sykkelrittet Arctic Race sist sommer, har, etter en del nappetak med fylkesmannen og hans miljøavdeling, fått grønt lys for å frakte turister, funksjonshemmende og andre opp på Sollifjellet med beltevogn for å kunne vise utsikten og nordlyset derfra.
En gruppe italienske reiselivsskribenter var på lyn-visitt i Lofoten og Vesterålen. De var på kongeørn-safari i Svolvær, med påfølgende bacalao-middag. De var innom Polarlight-sentret i Laukvik, opplevde badestamp og nordlys på Andøya og var på hvalsafari på Andfjorden. De svingte også innom Harstad og avsluttet med sjøbad ved Tjeldsund kro på hjemveien. 
26.03.2014, Ted.

Heli-Team til Svalbard
Helikopterfirmaet utvider sin virksomhet.
Heli-Team, med hovedbase på Stangnes i Harstad har fått kontrakt med Store Norske Grube Kompani om frakt av folk og utstyr på internt Svalbard. Flyvingen skal skje i perioden mars til september. Helikopteret som skal brukes ble fraktet til Svalbard med båt nylig og skal hentes ned igjen til høsten. Det er røffe forhold på Svalbard, men pilotene gleder seg. Svalbard-avtalen er en milepæl og gir nye utfordringer for Heli-Team som har eksistert siden 1988.
26.03.2014, Ted.

Høgskolene
Bør høgskoler slå seg sammen for å styrke sin attraktivitet?
Høgskolene i Tromsø og Alta har latt seg fusjonere med Universitetet i Tromsø, og Bodø ha fått sitt universitet. Dette har vist seg å være attraktivt for ungdommen. På denne bakgrunn har direktøren ved Kunnskapsparken i Harstad slått frampå om at høgskolene i Harstad og Narvik burde slås seg sammen. Han mener at høyere utdanning er en forutsetning for styrking regionen Midt-Hålogaland. Høyskolestudiene må markedsføres klarere.
Ordføreren i Harstad er positiv til forslaget om fusjon, mens ordføreren i Narvik er lunken til forslaget. Høgskolestyrtet i Harstad ønsker å bestå som egen enhet. De vil videreutvikle samarbeidet med høgskolen i Narvik, men mener at sammenslåing er ikke aktuell nå.
26.03.2014, Ted.

Harstad stadion
Flere fotballag i høyere divisjoner krever bedre stadion.
Gressmatta på stadion brukes både om sommeren og med undervarme om vinteren. Skiftingen mellom kald og oppvarmet tilstand, samt snørydding har gjort at matta, som ble lagt i 2005, nå er blitt hard. Dette kan medføre skader for de som spiller fotball der. Før jul bevilget kommunestyret penger til utskifting av gressmatta. Den skal være på plass til sommeren.
Tidligere ordfører Helge Eriksen ble i høst valgt inn som styremedlem i HIL, med ansvar for anleggsutvikling. Han viser til at fotballen i Harstad gjør det så bra for tiden (Medkilas damer i toppserien og HILs og Medkilas herrer i 2. divisjon) at stadion bør moderniseres og oppgraderes. Helge var primus motor da stadion fikk nye sittetribuner i 2011. Nå ivrer han bl.a. for å skaffe midler fra både kommunen og næringslivet til tribunetak på stadion.
Vi nevner også at Harstadhallens fasade og innhold skal få et løft for 300.000 kroner. Inngangspartien skal renoveres og få varmekabler og deleveggen midt i hallen skal skiftes ut.
26.03.2014, Ted.

Stangnes stadion
Det skal bli tribuner også på den nye Stangnes friidrettsstation.
IK Hind setter i gang bygging av tribuner på den forholdsvis nye friidrettsparken på Stangnes. I fjor høst ble fundament for tribunene støpt. Til våren reises stålkonstruksjonen og deretter monteres tribunegulv og stolseter. Tribunene regnes ferdigstilt tidlig på høsten. Totalt vil dette koste opp mot 300.000 kroner, og mesteparten av finansieringen er i orden. De nye tribunene gir grunnlag for klubben til å søke om større arrangementer, - junior-NM i 2016 med 500-600 deltakere er ett av siktemålene.
26.03.2014, Ted.

Tørrdokka
Arbeidet med utvidelsen av tørrdokka er blitt kraftig forsinket.
Flere av spuntnålene var ikke satt helt ned på fjell og dermed oppsto lekkasjer i fangdammen. Det har også vært lekkasjer i ei tettegrøft på sørsida. Arbeidet med tørrdokka skulle ha vært ferdig i mars, men er nå utsatt til juni. Det betyr at den utvidede tørrdokka neppe kan tas i bruk før etter ferien.
26.03.2014, Ted.

Storkommune?
Spørsmålet om kommunesammenslåing er blitt aktuelt igjen.
Det er 50 år siden forrige, større strukturendring, og kommunene har gjennom årene fått mange nye oppgaver. Mange små kommuner har ikke fagmiljøer med nok kapasitet og kompetanse. Tiden er moden for utvidet lokaldemokrati. Regjeringen vil om kort tid legge fram en kommunemelding.
I Harstad-området har tidligere ordfører Helge Eriksen tatt til orde for at Harstad bør være føre var og ha sonderinger med Kvæfjord, Ibestad, Evenes, Tjeldsund og Skånland, kanskje også Lødingen om sammenslåing. Noe av begrunnelsen er at man trenger et maktsenter som kan stå imot Tromsøs og Bodøs dominans.
Den første responsen fra ordførerne i de nevnte kommunene var varierende. Ordføreren i Skånland finner det ikke unaturlig med en sammenslåing med Harstad. Skånland har i dag noe samarbeid med sine nabokommuner Tjeldsund og Evenes (ETS). Politikerne i Kvæfjord har tidligere vedtatt at de vil være egen kommune, men kommunen har likevel et nært samarbeid med og hjelp fra Harstad, spesielt omkring tekniske tjenester. Også Ibestad mener at småkommuner klarer seg godt, men har likevel samarbeidsavtale med Harstad på noen områder. Lødingen ligger i Nordland fylke og har nærhet både til Vesterålen/Sortland og Harstad.
26.03.2014, Ted.

Nye ferger
Nye ferger i Vågsfjord-bassenget gir stor kapasitetsøkning og hyppigere avganger.
Lørdag 1. februar overtok Stavanger-rederiet Norled fergedriften i Vågsfjord-bassenget etter rederiet Torghatten.
På sambandet Stornes-Bjørnerå på Grytøy overtok MF ”Lauvstad”, bygd i 2007, etter MF ”Vaggavarre”. Den nye ferga har plass til 50 biler og 145 personer. Den har en toppfart på 12 knop og gjør turen over Toppsundet på bare 15 minutter, mens den gamle ferga brukte 25 minutter. Nyferga vil ha 19 avganger i døgnet, mot bare 15 tidligere. Turen tar så kort tid at det ikke blir kafeteria om bord, men ferga har en flott salong.
På sambandet Bjarkøy-Sandsøy-Grytøy kom i første omgang MF ”Strandebarm”. I juli blir den erstattet med MF ”Kvernsund” som er under bygging. Gamle MF ”Dyrøy” vil bli kjøpt av Norled og brukt som reserveferge.
På sambandet Stangnes-Sørrollnes kom i første omgang MF ”Ullensvang”. Her blir det ni daglige avganger, mot tidligere seks/syv.
Allerede om et par måneder blir denne ferga erstattet med MF ”Ibestad” som nå er under bygging i Tyrkia og vil ha plass til 70 biler.
De nye fergene betyr om lag 50 % kapasitetsøkning i Toppsundet og til Rolla, i og med at det blir større ferger og flere avganger. Det blir treskifts bemanning på alle fergesambandene.
Allerede om et par måneder blir denne ferga erstattet med MF ”Ibestad” som nå er under bygging i Tyrkia og vil ha plass til 70 biler.
De nye fergene betyr om lag 50 % kapasitetsøkning i Toppsundet og til Rolla, i og med at det blir større ferger og flere avganger. Det blir treskifts bemanning på alle fergesambandene.
Bussrutene justeres i forhold til de nye fergeavgangene.
19.02.2014 - Ted

Utmerkelser
Fire Harstad-personer hedret.
19.02.2014 - Ted

 Vidkunn Eidnes

får Harstads fortjenstmedalje for 2013. Eidnes har et bredt interessefelt innen kultur, historie og idrett. Han har vært lærer og rektor ved Trondarnes Folkehøgskole, leder av Pensjonist-universitetet i Harstad, arbeidet med tidsskriftet ”Håløygminne” og ”Årbok for Harstad”.
Han har i mange år vært engasjert i friidrett og har også stått i spissen for orienteringssporten både i Harstad og regionen. I den sammenheng fikk han Troms Idrettskrets Ildsjelpris i 2011. Utdelingen av byens fortjenstmedalje vil skje senere i år.


Kine Hellebust

får årets Petter Dass-medalje. Kine er skuespiller, sanger og forfatter. Hun er kjent bl.a. fra Tramteateret og Hålogaland teater, og hun har hatt flere filmroller. Hun har skrevet barnebøker og skuespill, og vi kjenner henne både som soloartist, bl.a. i sangen ”Det hainnle om å leve”, og som deltaker i flere sanggrupper og kor.
I begrunnelsen vises det til Kines solide arbeid som utøvende kunstner og pådriver for flere nord-norske kulturaktiviteter. Tildelingen skjer 1. mars på Nordlændingernes Forenings torskeaften.


Knut-Eirik Dybdal

som like før jul ble kåret som ”Årets Nordlending”, vant også årets pris ”Seire ved å dele” som ble utdelt i forbindelse med Harstadkonferansen 2014. I begrunnelsen ble det lagt vekt på hans entusiasme, ukuelige pågangsmot og utholdenhet i de mange prosjektene har drar i gang.
Ikke minst gjelder dette sykkelrittet Arctic Race der han har skapt noe nytt og spektakulært. Rittet har markedsført Harstad, regionen og hele landsdelen både nasjonalt og internasjonalt. Prisen var på 20.000 kroner, som han på direkten skjenket videre til Harstad Damefotball der han er trener, et lag som han vil blåse nytt liv i.


Karl Erik
Harr

er tildelt Kunstnerforeningens Storkors i Purpurnæseordenen. Dette er ordenens høyeste utmerkelse og tildeles bare hvert fjerde eller femte år til personer som har gjort en stor innsats for foreningen eller markert seg innen norsk eller internasjonalt kulturliv.
Kunstnerforeningen er Norges eldste og mest fornemme forening og omfatter alle kunstarter; billedkunstnere, forfattere, musikere, arkitekter og skuespillere.

Ny flyrute
Ny flyrute mellom Evenes og Stavanger.
23. januar åpnet British Midland International (BMI) daglig flyrute mellom Evenes og Stavanger, til glede ikke minst for oljebransjen. Flyet som brukes har kapasitet til 50 passasjerer og flytiden vil være ca. to timer.
I et samarbeid kalt ”Fly Arctic” jobber ordførerne i Sandnessjøen, Brønnøysund, Bodø, Harstad, Tromsø, Hammerfest og Kirkenes for å få etablert flere internruter nordpå og mot Trondheim.
Evenes hadde i en solid passasjervekst på 5,7 prosent i 2013, der utenlandstrafikken økte med 29 prosent. Evenes er nå landets 12. største flyplass målt i trafikk. Rullebanen på Evenes er landets tredje største og kan ta imot både jumbo-jet’er og de største transportflyene.
19.02.2014 - Ted

Landingsplassen på sykehuset
Sykehuset i Harstad får utvidet landingsplass for redningshelikopter.
Større landingsplass er etterlengtet både av sykehuset og Luftfartstilsynet. Oppgraderingen er i tråd med forskrifter til bestemmelser for sivil luftfart. Inn- og utflygingssonene og sikkerhetssonene skal utvides. Landingsplassen har tidligere er bare vært 15x15 meter. Plassen blir nå utvidet til 25x25 meter, får snøsmeltingsanlegg, flomlys, øvrig lyssetting, vindpølse og oppgradert merking.
19.02.2014 - Ted

Ordførerne ved nyttår
Harstad Tidende har spurt ordførerne i Harstad-regionen om hva som var deres og kommunenes høydepunkter i 2013 og hva de har av forventninger og hovedsaker for 2014. Her er en kortversjon av svarene:
Harstad – Marianne Bremnes
2013-høydepunkter: Folkefesten omkring Arctic Race, finansieringen av Bjarkøyforbindelsen, oppstarten av sykehjemmet på Bergsodden.
2014-forventninger: Oppstart av arbeidet med veipakken, åpningen av Bergsodden sykehjem til høsten og markeringen av grunnlovsjubileet.
Kvæfjord – Torbjørn Larsen
2013: Nytt dekke på fotballbanen, oppgraderingen av Nupen og oppsving i landbruket bl.a. med to nye store robotfjøs.
2014: Utbygging av boligfeltet Berg/Engen fra Borkenes mot Trastad og glad for at det fortsatt blir videregående skole på Rå.
Ibestad – Dag Sigurd Brustind
2013: Oppstart av kjerneboring etter kalkmineraler på Breivoll og stolt av initiativtakerne til Arctic Race som er fra Andørja.
2014: Treskiftsordning og økt frekvens på ferga til Harstad, utbedring av fylkesvei 848 og nye arbeidsplasser knyttet til mineralprosjektet.
Skånland – Einar Aune
2013: ETS-samarbeidet om medisinsk senter på Evenskjer, voksende handelsnæring, stor produksjon ved Grovfjord mekaniske verksted og båtbyggeri og økt boligbygging og tilflytting av Harstad-folk.
2014: Fokus på kommuneøkonomi og økt servicegrad overfor innbyggerne.
Tjeldsund – Bjørnar Pettersen
2013: Innbyggernes mobilisering og kreativiteten rundt Arctic Race langs E10.
2014: Oppstart av prosess om lokalisering og bygging av ny skole på Fjelldal eller i Ramsund, positiv utvikling for brannskolen på Fjelldal og Forsvaret i Ramsund. 
Evenes – Svein Erik Kristiansen
2013: Vedtaket om ambulansehelikopterbase på Evenes, konsekvensutredninga om utbygging og oppgradering av E10 fra flyplassen til Sortland som kan bli positiv for næringslivet i regionen og gi økning i folketallet.
2014: Håper på positiv rapport om nytt oppvekstsenter i kommunen og vil holde trykket oppe rundt kampflybasen.
Lødingen – Anita Marthinussen
2013: Kom oss ut av ROBEK-lista etter ti år.
2014: Ny barnehage til høsten, starte jobben med ny 1-10 skole og oppstart av nytt sykehjem.
15.01.2014 - Ted

Nytt fylkesråd
Etter økonomiske og politiske bruduljer i høst er det ny satt sammen nytt fylkesråd i Troms.
Det forrige fylkesrådet i Troms, bestående av representanter for Arbeiderpartiet, Høyre og Kristielig Folkeparti, ”dro for hardt på” i høst med sine forslag om linjekutt ved de videregående skolene. Det ble heller ikke funnet budsjettdekning for ny veiforbindelse for Bjarkøy og Langesund. Det ble store protester i befolkningen. Dette førte til at  Fylkesrådet ”kastet kortene” foran møtet i Fylkestinget i desember.
I januar ble det etablert et nytt fylkesråd med Line Fusdal fra Høyre som leder. Det tre øvrige representanter er: Liv Miriam Sandberg, Lenvik fra Fremskrittspartiet som skal ha ansvar for næring, kultur og helse, Ivar B. Prestbakmo, Salangen fra Senterpartiet med ansvar for samferdsel og miljø og Roar Sollid, Målselv fra Venstre med ansvar for utdanning. En tiltredelseserklæring fra det nye fylkesrådet skal klar til 24. mars.
Harstad-regionen ikke er representert i fylkesrådet.
15.01.2014 - Ted

 Fotball i 2014
Medkilas damelag beholdt plassen i Toppserien. HILs herrelag beholdt plassen i 2. divisjon. Medkilas herrelag klarte opprykk til 2. divisjon og havnet i samme avdeling som HIL.
Medkilas damer møter følgende lag i Toppserien i 2014: Avaldsnes, Kolbotn, Vålerenga, Røa, Stabæk, Grand Bodø, Lillestrøm, Klepp, Arna-Bjørnar, Trondheims-Ørn og Amazon Grimstad. Kampstart er 21. april der Medkila møter Avaldsnes på Harstad stadion.
HILs og Medkilas herrer møter følgende lag i 2. divisjon, avdeling 4: Eidsvoll Turn, Drøbak Frogn, Moss, Kvik Halden, Follo, Vålerenga 2, Mo, Lørenskog, KFUM Oslo, Skeid, Kjelsås og Finnsnes. Kampstart er 21. april. HIL møter da Eidsvoll Turn på Harstad stadion mens Medkila har bortekamp mot Follo.
15.01.2014 - Ted