Arkiv/Nytt 2016

Kommunereform
Fylkesmennene i Troms og Nordland har presentert sine tilrådinger om hvilke kommuner som bør høre sammen. Harstad, Ibestad og Skånland, og kanskje også Tjeldsund er foreslått samlet til én kommune.
Det begynte med at Harstad og seks nabokommuner gikk i dialog og inngikk intensjonsavtale om mulig sammenslåing. Etter hvert ble kommunereform diskutert i de respektive kommunestyrene. Dermed raknet det meste av intensjonsavtalene. Kommunene leverte sine egne forslag om kommunereformen til fylkesmannen innen utgangen av juni.

  • Kvæfjord har hele tiden sagt at de vil være egen kommune (”lykkelig som liten”). Bygdeutvalget i Gullesfjord søkte fylkesmannen om å flytte fylkesgrensa slik at dette området kan bli overført til Sortland kommune.
  • Ibestad ønsker å fortsette som egen kommune.
  • Kommunestyret i Skånland gikk for ETS-alternativet (Evenes, Tjeldsund og Skånland).
  • I Evenes ble ETS-alternativet nedstemt. Der ble det ganske jevnt løp mellom ønsket om egen kommune eller sammenslåing med Narvik. Med én stemmes overvekt gikk kommunestyret inn for å fortsette som egen kommune. Her har innbyggerne i Lavangseidet/Trøssemark søkt fylkesmannen om å bli overført til Skånland dersom Evenes går til Narvik.
  • I kommunestyret i Tjeldsund gikk et knapt flertall for ETS, selv om de da hadde fått med seg at Evenes ikke gikk for ETS-alternativet. Innbyggerne på Hinnøysida av kommunen (fra Kongsvik og nordover) ønsker seg til Harstad.

I slutten av september la fylkesmennene fram sine forslag. De har basert sine tilrådinger på de oppsatte hovedmålene for kommunereformen: gode og likeverdige tjenester, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og styrking av lokaldemokratiet.

  • Fylkesmannen i Troms innstiller på sammenslåing av Harstad, Ibestad og Skånland, og kanskje også Tjeldsund (dersom Nordland går med på det). Kvæfjord er ikke nevnt som sammenslåingskandidat med noen andre kommuner.
  • Fylkesmannen i Nordland innstiller på at Evenes slås sammen med Narvik og at Tjeldsund bør gå i dialog med Harstad om sammenslåing. Det er ikke tatt stilling til initiativene/søknadene fra innbyggerne i Gullesfjord, fra Lavangseidet/Trøssemark og fra Hinnøysida av Tjeldsund kommune.

Fylkesmennene oppfordrer kommunene til å gjennomføre samtaler med de respektive nabokommunene innen nyttår. Ordfører Bremnes er klar til å gå i dialog med de nevnte kommunene for å stake ut veien videre, så snart innstillingene er behandlet i kommunestyrene. 
Tilrådingene fra fylkesmennene skal etter hvert videre til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og til slutt avgjøres i Stortinget.
19.10.2016 – Ted.

Politireformen
Politimesteren i Troms har tegnet strukturen for sitt distrikt. Harstad vaktregion skal dekke Harstad, Kvæfjord og Skånland.
Troms fylke blir ett politidistrikt og den nye distriktspolitimesteren, Ole B. Sæverud, skal ha sete i Tromsø. Der skal også operasjonssentralen ligge.
Ei styringsgruppe under Sæveruds ledelse har sendt sitt forslag til organisering av tjenestesteder og tjenesteenheter/driftsenheter på høring. Det legges opp til fire vaktregioner med lokale politisjefer i Troms; Tromsø, Harstad, Finnsnes og Sørkjosen. Harstad blir politikontor for sørregionen og skal betjene Harstad, Kvæfjord og Skånland. Det foreslås også et mindre politikontor i Hamnvik som, i likhet med et politikontor på Setermoen, blir underlagt Finnsnes vaktregion.
Etter dette har ordførerne i Midtre og Indre Troms argumentert for å dele Finnsnes vaktregionen (som er ment å dekke 13 kommuner). De går inn for en vaktregion i Indre Troms som kan dekke sju kommuner og at Finnsnes vaktregion dermed kan dekke seks kommuner i kystdelen av Midtre Troms.
Den nye politimesteren i Nordland foreslår å legge ned lensmannskontoret i Tjeldsund og Evenes. Disse kommunene skal dekkes av vaktregionen i Narvik.
Vi legger merke til at forslagene til ny politistruktur ikke er helt i samsvar med tilrådingene om ny kommunereform.
Politimestrenes forslag skal sendes til politidirektoratet 15. desember for endelig vedtak. Siktemålet er at den nye organiseringen skal gjelde fra 21. mai neste år.
19.10.2016 – Ted.

Bjarkøyforbindelsen
Bjarkøyforbindelsen kommer trolig til å koste mer enn én milliard kroner.
Dårlig fjell og påfølgende lekkasjer er noe av årsaken til de økte kostnadene. Entreprisen på forbindelsen med bruer og sjøfyllinger mellom Grytøy og Sandsøy, er nå ute på anbud.
18.09.2016 - Ted.

Brannskolen på Fjelldal
Fortsatt uklart om Brannskolen får bli på Fjelldal.
Det har lenge vært uklarheter om brannskolens framtid. Dette kan skyldes en viss motstand i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og liten politisk styring fra sentralt hold. Tjeldsund kommune som vertskommune har lenge vært holdt utenfor i planleggingen.
I følge en tidligere tidsplan hos regjeringen sto det at fagskoleutdanninga av brann- og redningspersonell skulle starte høsten 2018 på Fjelldal, men midlene til dette er foreløpig ikke satt inn på statsbudsjettet. Noe av den teoretiske delen utdanninga, skal gjøres i samarbeid med universitetet i Harstad.
Brannskolen har nylig fått nytt oljevernbygg på Fjelldal. Bygget har klasserom og lager.
18.09.2016 - Ted.

Forsvaret
Troms-dokument om Forsvaret i nord.
Flere ordførere i Troms, sammen med fylkesråd Myrseth, utarbeidet det såkalte Troms-dokumentet, et innspill til forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret. Dokumentets siktemål var å sikre og styrke forsvarsevnen i nord, og i Troms spesielt. Representanter bak Troms-dokumentet fikk delta i høringen om langtidsplanen for forsvaret i utenriks- og forsvarskomiteen i slutten av august. Ordfører Bremnes holdt da klare innlegg om dokumentet, med spesiell vekt på det som berører Harstad. Vi trenger et tydelig kystforsvar i nord og vi trenger et alliert treningssenter, sa Bremnes.
18.09.2016 - Ted.

Hålogalandsbrua
Dårlig betong ga ekstraarbeid med brua.
Det lå en stund an til forsinkelse med byggingen av den nye Hålogalandsbrua over Rombaksfjorden, fra Narvik til Øyjord. Det er støpt ca. 30.000 kubikkmeter betong, mer enn halvparten har gått med til tårnene. Dårlig betong har medført at noe må meisles bort og det må foretas reparasjoner og støtes om igjen. Prosjektledelsen og Vegvesenet mener likevel at brua skal bli ferdig i 2017, som planlagt. Den nye bruforbindelsen gjør at E6 blir 18 km kortere og at kjøretiden mellom Narvik og Bjerkvik kan kortes ned med ca. 15 minutter.
18.09.2016 -Ted.

Minnesmerke over falne
Endelig ble de falne og omkomne fra krigen hedret med et minnesmerke.


På frigjøringsdagen søndag 8. mai ble minnesmerket over 54 falne fra Harstad, inkl. Bjarkøy, avduket i Generalhagen. Dette skjedde i et felles arrangement i forbindelse med Veterandagen. Minnesmerket over de falne er en vel tre meter høy obelisk. På fronten er festet en minneplate med navnene på de 54 som falt under andre verdenskrig.


Sammen med de mange frammøtte var også de tre initiativtakerne og lokalhistorikerne Gunnar Reppen, Gunnar E. Kristiansen og Harald Isachsen.
13.05.2016, Ted.

Fortjenstmedalje til "Tætt"
HIL-legenden "Tætt" hedres av kommunen.

Etter forslag fra Trygve Bornø og Helge Eriksen har Harstad kommune valgt å hedre HIL-profilen Odd Christian ”Tætt” Bendiksen med kommunens fortjenstmedalje.
Det var idrettsstreik under krigen, men like etter frigjøringa meldte Odd Christian og andre gutter i gata seg inn i Harstad Idrettslag. HIL hadde sin gullalder i perioden 1952 til 1965 med ”Tætt” som frontfigur og etter hvert også lagkaptein. I denne perioden var HIL i ni nordnorske cup-finaler og vant seks av dem. ”Tætt” var også med på den nordnorske landsdelslaget. Han var også på en landslagssamling.
Trygve Bornø karakteriserer ”Tætt” som en fantastisk lagkaptein og lederskikkelse både på og utenfor banen.
Mange av oss i Harstadklubben i Oslo opplevde HIL og ”Tætt” på nært hold i glansdagene. Vi gratulerer ”Tætt” med den fortjente utmerkelsen!


Fra venstre bak:
Jarle Mathisen, Tætt Bendiksen, Alf Røkenes, Karl Nytræ, Einar Munkvold, Leif Bruun
Fra venstre foran:
Ivar Bendiksen, Hans Mikkelsen, Knut Børre Kristoffersen, Edin Igeland, Rolf Simonsen

13.05.2016 – Ted.

Stedsnavn i sentrum – en historieoppdatering
Kritikken om brosteinen i Harstad sentrum har blusset opp – igjen! Og dermed oppstår en navneforvirring for oss som har levd en stund.
Vi registrerer at Harstad Tidende og andre omtaler Rikard Kaarbøs plass som Torvet. Vi i Harstadklubben i Oslo mener å vite bedre.
Dette har vår klubbvenn og lokalhistoriker Gunnar Reppen ved flere anledninger tatt opp med Harstad Tidende. Det resulterte i denne artikkelen i HT 23. april 2016:

”Det er ikke en eneste brostein på Torvet.”
Hvor er det blitt av ”Hjørnet” i Harstad? Vi registrerer stadig at begrepet ”Torvet” brukes om hele området fra begynnelsen av Strandgata og helt bort til Amfi Bertheus.
Torvet er mye større, og ligger i fortsettelsen i retning havna og Amfi Bertheus.
Midtpunktet i sentrum av Harstad er oppkalt etter byens grunnlegger. Rikard Olai Wilhelmsen Kaarbø (1850-1901) regnes som byens grunnlegger. Rett foran Harstad sparebank står bysten av han. Her skuer han utover sin egen plass. Lite ante han at plassen han som historisk person har fått tildelt, siden slutten av 1990-tallet har vært byens problem på grunn av noen knudrete stein.
Byens egen avis, som Kaarbø var med å starte i 1987, har skrevet meter på spaltemeter om steinen. Rikard Kaarbøs plass (gul linje på bildet) omkranses i dag av et kjøpesenter, en bank, forsikringsselskap, en blomsterbutikk og et utested.
Hadde Kaarbø levd, ville han hvert år i desember kunnet se ei julegran komme flyvende med helikopter. Torvet som mange kaller denne plassen, ligger like ved, og er mye større. Torvet rommer en bussterminal, parkeringsplass, De fire roser, Gründer og havneanlegget. Altså mye større enn Rikard Kaarbøs plass.
Tidligere i vinter ønsket noen politikere at riksveien skulle gå over Torvet. Det de tydeligvis ikke er klar over er at riksveien allerede går over Torvet. Fra du passerer Grunder, kjører forbi Amfi Bertheus og bussholdeplassen, kjører du på Torvet.
Rikard Kaarbø var ordfører i daværende Trondenes kommune i 18 år, til sin død. Han var forkjemper for veiutbygging, skoler og sykehuset. Styremedlem i det som i dag heter Hurtigruten i 18 år, fram til sin død. Han var gårdbruker og fisker.
Lokalhistoriker Gunnar Reppen har bidratt til klargjøringen av grenseoppgangene i sentrum.
Artikkelen er skrevet av Odd Leif Andreassen i HT-redaksjonen.
I gamle dager lå det en fiskehall på Torvet, vis-à-vis Bertheus-gården. Schjøtner-kiosken (i flere utgaver), sto vis-à-vis det som i dag kalles Gründer-hjørnet. Drosjene har hatt oppstillingsplass flere steder på Torvet, bl.a. også varmestue i halvdelen av Schjøtner-kiosken.

Rikard Kaarbøs plass ble i dagligtale kalt ”Hjørnet”, og veggen ved Ralf Jørgensens butikkiosk (senere Nathanielsens blomsterbutikk) ble kalt ”Pengelaus-hjørnet”. Midt på plassen sto det en gang en transformatorkiosk.
Gårdene rundt Torvet har nr.1 til 10 og gårdene rundt Rikard Kaarbøs plass har nr. 1 til 5.

Detaljer og historien om hver av disse gårdene har Gunnar Reppen beskrevet nærmere i lokalhistoriewiki’en som du finner på nettet. Der kan du også lese om mange flere av gatene i Harstad.
Logg deg inn på: http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Liste_over_artikler_om_Harstad_kommune
og rull ned til overskriften: Veger og gater.
Du kan også komme dit ved å google; søk på Gater og hus i Harstad sentrum.
Du finner også mye annen historikk om Harstad på denne lokalhistoriewiki’en. Gunnar Reppen og Harstadklubben i Oslo tar gjerne mot utfyllende kommentarer og korreksjoner til artiklene i lokalhistoriewiki’en.
Vi legger til at vi ved et par tilfeller i Harstad Tidende, har sett at det som en gang var vei over Torvet, som en forlengelse av Storgata ned til Sjøgata, er blitt kalt Henrik Torbergsens gate. Det er ikke riktig. Henrik Torbergsens gate er navnet på den sydligste ”Korketrekkeren” mellom St. Olavs gate (mellom nr. 29 B og 31) og Hålogalandsgate.(mellom nr. 46 B og 48). For noen år tilbake het den nevnte gatestubben over Torvet "Leonhard Nilsens gate".
27.04.2016 – Ted.

Fotball
HILs herrer er ute av cup’en.
HIL tapte 0-1 for Mjølner i cup’ens første runde, og er dermed ute av NM-cupen for i år, nesten før den startet. Forsmedelig å tape for erkerivalen!.
I første seriekamp 2. divisjonen (PostNord-ligaen avd. 1) spilte HIL uavgjort 1-1 med Stabæk 2, men tapte neste kamp 1-2 for nabo Finnsnes.
23.04.2016, Ted.

HILs økonomi
HIL prøver å nedbetale langsiktig gjeld.
HIL har lenge slitt med langsiktig gjeld. Styret i Harstad Idrettslag ba sine 13 kreditorer om frivillig akkord. Kreditorene gikk med på dette og dermed ble gjelda på 1.14 mill. kroner redusert med 720 000 kroner.
HIL har fortsatt en gjeld på 360.000 kroner til Harstad kommune. Klubben har en nedbetalingsavtale med kommune som sier at denne gjelda skal være betalt i løpet av 2017. HIL har som mål å holde avtalen med kommunen og ellers sørge for å gjøre opp drifta fortløpende.
23.04.2016, Ted.

Ibestad-nytt
I mai stenges Sørrollnesveien mot Breivoll i fem måneder.
Det er spesielt området ved Hamran som skal utbedres. Veibredden skal utvides til fem meter og stigningsforholdet skal reduseres fra 12 til 8,7 %. Det er etablert nytt midlertidig fergeleie på Breivoll. Ferga mellom Breivoll og Harstad vil ha signalanløp på Sørrollnes. Skoleelever fra Sørrollnes vil bli fraktet i skyssbåt til Breivoll.
Vegvesenet skal samtidig utføre vann- og frostsikringstiltak i Ibestadtunnelen. Arbeidet der vil foregå om natta, og da vil tunnelen være stengt, med unntak for nødetatene.
23.04.2016, Ted.

Veipakken
Siste nytt om veipakke Harstad
Bompenger
Sju av de åtte veibommene er nå på plass, seks på sørsiden og to på nordsiden av byen. I tillegg blir tre småveier stengt for gjennomkjøring. Det må betales bompenger fra 27. juni. Prisen blir 12 kroner pr. passering. Autopass-brikke vil gi 10 % rabatt.
Tunnelen
Seks firmaer leverte tilbud på å bygge tunnelen under Harstadåsen. Det spanske firmaet Aldesa Contrucciones fikk tunneloppdraget, med laveste tilbud, 218 mill. kroner. Aldesa har lang erfaring med tunnel- og brubygging. Tunnelen i Harstad skal bli 1.450 meter lang. Arbeidet skal starte i mai/juni og tunnelen skal stå ferdig til våren/sommeren 2019.
Budsjettet sprekker
Styringsgruppa for veipakken har nylig meldt at budsjettet er i ferd med å sprekke. Flere mindre delprosjekter, bl.a. mindre rundkjøringer, fortau, gang- og sykkelveier utenfor sentrum, står i fare for å bli skjøvet ut. Rådmannen har fått i oppdrag å ta finansieringsopplegget opp med Statens Vegvesen.
23.04.2016, Ted.

Ambulansehelikopter
Ambulansehelikopterbasen på Evenes har vært livsviktig for mange pasienter.
Fra åpningen i april i fjor til januar i år har basen mottatt 413 alarmer. Helikopteret har fraktet pasienter til sykehusene både i Harstad, Narvik, Stokmarknes, Gravdal og Tromsø. De fleste ulykkene skjer i hjemmet, på fjellet og i trafikken, mens 10 % har vært søk- og redningsoppdrag.
22.03.2016, Ted.

Bjarkøyforbindelsen
Store vannmengder i Kvernsundtunnelen forsinket arbeidet i ca. én måned.
I en sone med dårlig fjell strømmet det på det meste ca. 300 liter i minuttet fra et borehull i tunnelen. Det er ikke unormalt med lekkasje i undersjøiske tunneler, men her var det uvant mye. Vanninntrengningen tettes ved at det sprøytes betong inn i hullene, og dette tar litt tid. Samtidig og kontinuerlig pumpes vannet ut med store pumper. Man regner med å støte på ytterligere to soner med dårlig fjell. Godt og vel halve tunnelen er nå boret ut og man er på det dypeste, 120 meter under havoverflata.
22.03.2016, Ted.

Flyplassen
Avinor oppgraderer terminalbygget på flyplassen på Evenes.
Det skal bli bedre plass i sikkerhetskontrollen ved at enveis-kontrollen erstattes med to-linjers kontroll. Det kommer også ny kafé og ny kiosk i løpet av juni. 
22.03.2016, Ted.

Kystriksveier
Flere planer om kystriksvei.
Det har vært mye til og fra med øylandsferga mellom Stonglandseidet på Senja og Stornes i Harstad siden den ble åpnet i 1998. Uforutsigbar driftsfinansiering og dårlig markedsføring er noe av forklaringen. Mange mener at denne forbindelsen er viktig for turismen og næringslivet og har tatt initiativ til å legge en slagplan for å få dette sambandet ”opp å stå”.
Parallelt med dette er det lagt fram en forprosjektrapport for en ytre kystriksvei mellom Bodø og Tromsø, der det også tas til orde for helårs drift på Senjafergene i Malangsfjorden og utvidet sesong for ferga over Andfjorden (Andenes-Gryllefjord). Tanken er å få dette prosjektet inn i Nasjonal Turistvei.
Tidligere har det vært foreslått en indre kystriksvei fra Lofoten, over Rolla og Andørja, opp til Tromsø.
Alt avhenger selvsagt på finansiering. Det gjenstår å se hvilken trase, om noen og når, som vinner fram.   
22.03.2016, Ted.

Postnord – godsterminal
Postnord, Nordens største logistikk-konsern, er på leting etter tomt.
Postnord skal bygge en 3.000 kvm stor godsterminal. Terminalen skal betjene Lenvik, Ofoten, Harstad, Vesterålen og Lofoten og kan gi mellom 30 og 60 nye arbeidsplasser. Flere steder er aktuelle, bl.a. Narvik (nærhet til jernbanen), Bjerkvik (nærhet til E6), Evenes (nærhet til flyplassen), Rødskjær (nærhet til sjøtransport) og Harstad (nærhet til sjøtransport og stor næringsaktivitet).
22.03.2016, Ted.

Kommuneøkonomien
Økonomien i Harstad kommune er nå så god at rådmannen avlyser tøffe kuttrunder.
Han tar imidlertid forbehold om uventet renteøkning og pensjonsutgiftene. Kommunen har vært gjennom kraftige kutt i økonomien de siste årene. Bl.a. er det kuttet 140 årsverk, og det er gjort effektiviseringer i etatene. Politikerne har vært med på disse kuttene og vært bevisst på bedre økonomistyring. Kommunen har hatt store investeringer med Bergsodden sykehjem og nye barnehager i Heggen og Fagerlia. Heldigvis er det for tiden lav rente på disse investeringslånene. I tillegg fikk Harstad større tilskudd enn ventet i statsbudsjettet.
Kommunens 2016-budsjettet ble vedtatt like før jul. Det har passert 2 mrd. kroner og er satt opp med 20 mill. kroner i overskudd, som kan settes på bok for påkommende tilfeller.
27.01.2016 – Ted.

Is i Harstadbotn
Lang kuldeperiode har gitt is i Harstadbotn.
Det har vært ti-femten kuldegrader i et par uker nordpå. Dermed har det lagt seg is innest i Harstadbotn. Isen strekker seg til litt forbi fjernvarmeanlegget på Hjellholmen. Isen er foreløpig ikke tjukk til at den kan gås på.
Mange av Harstadklubbens medlemmer har sikkert opplevd is i Harstadbotn i ”gamle dager”. Kanskje gikk noen av dem på skøyter eller var utpå isflak der.
Det har ikke lagt seg is i ved båtforeningas anlegg i Bergsvågen.
27.01.2016 – Ted.

Høgskolen
Høgskolen i Harstad er fra 1. januar 2016 fusjonert med UiT. Dermed er Harstad blitt universitetsby.
Fusjonsprosessen har vært lang og krevende, men nå er grunnlaget på plass. Rektoren ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø er meget fornøyd med å ha fått høgskolene i både Harstad og Narvik inn i folden. Det gjør UiT til landets tredje største, med 15.500 studenter og 3.300 ansatte. Fusjonen gjør universitetet til en sterk aktør både i landsdelen og i landet for øvrig. Gjennom fusjonen med Harstad vil UiT sikre økt kvalitet og relevans i utdanningstilbudet for helse- og velferdsfag.
Høgskolen i Harstad startet sin undervisning for de 25 første vernepleierstudenter i andre og tredje etasje i Haybygget i Magnus gate 1 i 1983. Noen år senere flyttet skolen til Kanebogen senter. Det ble også leid lokaler i Storåkeren i Kanebogen, i Statoilbygget i Medkila og i Havnegata 1 i sentrum. Høgskolens nåværende bygg i Havnegata ble innviet i 1997.
Til det første studieåret møtte 25 vernepleierstudenter. Fram til i dag har ca. 1.500 vernepleiere fått sin utdanning ved HiH. Skolen har forsynt byen og distriktet med fagfolk og kompetanse innen sykepleie, vernepleie, barnevern, økonomi, administrasjon og ledelse.
27.01.2016 – Ted.

Bjarkøyforbindelsen
Tunnelen under Kvernsundet er halvveis.
Snart er 1850 meter, ca. halve Kvernsundtunnelen mellom Bjarkøy og Grytøy, ferdigboret. Da er man nede på tunnelens laveste punkt, 140 meter under havoverflata. Planen er at tunnelgjennomslaget skal kunne skje i fjerde kvartal 2016.  Steinen fra tunnelen fraktes på lekter til den 900 meter lange sjøfyllinga som skal komme mellom Grytøy og Sandsøy. I tillegg skal det her anlegges tre korte lavbruer.
27.01.2016 – Ted.

Arctic Race 2016
Etappene for årets sykkelritt i nord er nå bestemt.
Rittet i 2016 skal gå i Salten og Helgeland 11.-14. august. Første etappe starter i Fauske, går ut til Bodø, tilbake over Saltstraumbrua og ender i Rognan. Andre etappe starter i Mo i Rana og ender i Sandnessjøen. Tredje etappe starter i Nesna og går via Mo i Rana til Korgen og tar gamleveien opp til toppen av Korgfjellet. Siste etappe starter ved Polarsirkelen og ender i Bodø.
ARN har investert i flere hundre meter sperremateriell og fysisk logistikkutstyr som skal brukes i start- og målområder. ARN vil også inngå samarbeid om logistikk og markedsføring med de to andre internasjonale sykkelrittene i Norge, Tour of Norway og Tour des Fjords.
ARN-ledelsen er i dialog med russerne med sikte på at rittet kanskje i 2017 skal kunne ta en sving fra Øst-Finnmark og innom Russland. Svalbard har også vært nevnt.
27.01.2016 – Ted.