Arkiv/Nytt 2008

Jagerflybase til Evenes?
Regionrådene for Ofoten og Sør-Troms vil nå kjempe for å få den nasjonale jagerflybasen lagt til Evenes, i konkurranse med Bodø. Lederne av regionrådene sammen med ordførerne i Evenes, Narvik og Harstad danner en gruppe som skal lede et interregionalt prosjekt for saken. Det skal også tilsettes en prosjektleder som skal jobbe med de daglige gjøremål. En handlingsplan for det videre arbeidet skal vedtas tidlig nå nyåret. Det er håp om midler fra næringslivet. Evenes konkurrerer med Bodø om å få denne jagerflybasen.
29.12.2008 – Ted

Kveøybrua
Allerede i 1982 kom første konkrete forslag fra Kveøy-folket om å få bru over til Hinnøya. To år senere fikk en komité i oppdrag å utrede dette. I 1990 ble Kveøyforbindelsen A/S dannet. I 2005 satte fylkestinget bruplanene som førsteprioritet. Arbeidet med brua startet i september 2007. Det skal lages ei sjøfylling på nærmere 1300 meter ut fra sørøst-enden av Kveøya. Selve brua blir 370 meter lang, med 30 meters seilingshøyde. Bruforbindelsen skal ”lande” i Straumen. Anlegget er beregnet å koste 215 mill. kroner. Etter planene skal den nye brua stå ferdig i 2010.
Like før jul fikk anleggsarbeiderne besøk av styret i Kveøyforbindelsen, med bl.a. ordfører Hessen og stortingsrepresentant og bruforkjemper Arnesen. Det vanket kaffe og Kvæfjordkake (selvsagt!) og godord på arbeiderne som er fra Mesta, Harstad Maskin Anlegg, Nydals Maskinstasjon og Brødrene Killi.
29.12.2008 – Ted

Reiselivssentrum i nord
Det skal i 2009 etableres et selskap for internasjonal markedsføring av Nord-Norge. Regjeringen har i den forbindelse stilt 50 mill. kroner i utsikt for en reiselivssatsing i nord. De tre fylkestingene er innstilt på at det skal etableres et felles slikt selskap. Harstad har allerede meldt sitt kandidatur til å bli administrasjonssted for dette selskapet. Det samme har også Alta gjort, mens Nordland foreløpig ikke har tatt slikt initiativ, selv om både Narvik, Svolvær og Bodø har vært nevnt.
Harstad mener å ha gode forutsetninger for å få dette hovedkontoret, bl.a. fordi byen ligger sentralt plassert i landsdelen og har et bredt reiselivsmiljø, et voksende internasjonalt næringsliv og egen reiselivslinje ved byens høgskole. Lufthavna på Evenes har et svært godt flytilbud nasjonalt og internasjonalt. Hålogaland er dessuten den tettest befolkede regionen i nord. Det er voksende tverrpolitisk enighet i Harstad om å gå inn for å få lokalisert det nye reiselivsselskapet til byen.
29.12.2008 – Ted

Plan om næringspark i Skånland
Ei prosjektgruppe har lagt fram de første skisser til en ny næringspark som totalt skal dekke vel 1.800 mål i Skånland, mellom Evenskjer sentrum og motorveien. Oppdragsgiver er Hålogaland Næringspark AS. Første del av parken dekker 700 mål, med 14 næringsbygg på til sammen 65.000 kvm. Området skal få veier, parker og 2.500 p-plasser.  Flere firmaer har meldt interesse for området og planene, bl.a. en hotellkjede, kanskje også IKEA.
Planene er visualisert, bl.a. med flyfoto, og blir nå sendt til 62 involverte grunneiere med sikte på å få deres aksept i løpet av 2009. Dersom godkjenninger, reguleringer m.v. går i orden, kan den første utbyggingen komme i gang om to-tre år.
20.12.2008 – Ted

TØI-rapport om Lofast
Transportøkonomisk Institutt har utarbeidet en ny rapport om Lofast-veiens betydning. Rapporten peker bl.a. på at Lofast har gitt økt trafikk mellom Harstad og Lofoten, men at Lofast foreløpig ikke har ført til vesentlig mer trafikk utenfra til regionen. Men det kan komme, bl.a. ved en opprusting av E10, økt chartertrafikk på Evenes og økt trafikk over Bjørnefjell.
I en kommentar i Harstad Tidende pekes det på at Harstad har et godt grunnlag for å kunne ta sin del av en slik økt trafikk. En videre utvikling betinger bl.a. at det må øves sterkere politisk engasjement og trykk for opprusting av E10 og for innfartsåren fra Tjeldsundbrua. Harstad, som det naturlige sentrum i regionen må gjøres enda mer attraktiv for turister, og næringslivet må utvikles ytterligere. For styrking i hele regionen og med tanke på økt turisttrafikk må også Øylandsruta til Senja få fast drift.
20.12.2008 Ted

Utbygging av Seljestadfjæra
Eierne av eiendommen ved det gamle fergeleiet i Seljestadfjæra har planer om et nytt næringsområde der. Planene omfatter bygging av moderne kontorarealer, forretninger, næringsvirksomhet og lager, i tillegg til parkeringsplasser. Det skal også fylles ut for ny kai. Man tenker seg dessuten ny bru fra dette området og over til Mercur på Gangsås-sida. Brua skal bli 30 meter høy slik at trålere og andre fartøyer som har kaianlegg lengre inn i Harstadbotn kan passere. Det nye området blir til sammen 27 mål, og prislappen er beregnet til 300 mill. kroner. Det tas sikte på etappevis utbygging, forhåpentligvis med start allerede til våren dersom nødvendige reguleringer og godkjenninger går i orden.
Planene skal nå gjennom en prosess med offentlige etater. Havnesjefen, som i utgangspunktet stiller seg positiv til planene, minner om at det vil være betingelser knyttet til en utfylling i fjæra, bl.a. i forhold til foreliggende planer om planer om opprydding i havnebassenget og i forhold til andre næringsinteresser i området.
19.12.2008 – Ted

Tøffe isbadere
Hele 88 isbadere hoppet i havet på Kvitnes ved Tjelsundbrua i begynnelsen av desember, blant dem også en afganer som nå bor i Harstad. Det var minus ni grader i lufta og pluss fem grader i sjøen. Flere lag og foreninger i Skånland står for dette etter hvert årlige arrangementet. Skånlandsblåserne leverte en fanfare som startskudd for den korte dukkerten. Deretter var det isbadeshow og utdeling av priser i ungdomshuset på Evenskjer.
Men skånlendingene gir seg ikke med dette. Skånland kystlag har planer om å utvide dette arrangementet. Kystlaget vil på forsommere n neste år rydde stranda nedenfor Frivillighetssentralen på Evenskjer slik at den kan framstå som den reneste sydenstrand. Dermed vil både isbadinga og isbadeshowet kunne holdes i Evenskjer sentrum, samtidig som det kan legges opp til et større show, og med isbadere fra hele landet.
19.12.2008 – Ted

”Milliardpakke” fra regjeringa
Regjeringen har varslet at den på nyåret vil komme med en såkalt ”milliardpakke” til økt offentlig byggevirksomhet, for å unngå konkurser og stor arbeidsledighet. Selv om man foreløpig ikke vet størrelsen på disse tildelingene, hilser kommunene i Harstad-området en slik ”tilleggspakke” velkommen. De utarbeider nå oversikter over hvordan eventuelle midler kan brukes. Harstad kommune trenger både investerings- og driftsmidler til ombygging og renovering av flere skoler (både Harstad, Hagebyen, Kanebogen og Seljestad er nevnt), sykehjem og andre kommunale bygg, samt vedlikehold av det kommunale veinettet. Også nabokommunene (Kvæfjord, Bjarkøy, Skånland, Tjeldsund og Evenes) har uløste oppgaver, bl.a. opprusting av svømmebasseng, kommunale bygg, veier, vann og avløp. Det er tydeligvis mer enn nok oppgaver å ta fatt i.
19.12.2008 – Ted

Harstad – årets næringskommune i Troms
Fylkesråd for næring og kultur, Pia Svensgaard, har nylig utpekt Harstad kommune som årets næringskommune. I begrunnelsen ble det trukket fram at Harstad helt siden 80-tallet har hatt ambisiøse mål for folketallsutviklingen. Til tross for at byen har mistet mange arbeidsplasser i bl.a. næringsmiddelindustrien, verkstedvirksomheten og Forsvaret, har byen klart å omstille og utvikle næringslivet og opprettholde innbyggertallet. Svensgaard la vekt på at Harstad nå har et mangfoldig næringsliv, bl.a. innen olje, teknologi og handel.
”Steikanes artig og en stor inspirasjon” var ordfører Helges umiddelbare reaksjon på denne overraskende prisen, som er på 500.000 kroner.
Da ordføreren noen dager senere orienterte formannskapet om prisen, ble det en liten politisk disputt mellom høyre- og venstresiden om hvem som bør ha æren for prisen, - det forrige eller det nåværende kommunestyret? Ordfører Eriksen avsluttet disputten lakonisk med å oppfordre til enighet om at alle, både i fortid, nåtid og forhåpentligvis også i framtiden, har bidratt. Nå er utfordringen å bruke prisen på best mulig måte.
19.12.2008 – Ted

Hålogaland – hvor er det?
I det siste har det vært en del diskusjon i media om av begrepet ”Hålogaland”. Noen viser til at navnet fra gammelt av og i videste forstand dekket hele Nord-Norge, andre mener Nord-Norge nord til Malangen. De fleste mener likevel at Hålogaland er områdene på begge sider av fylkesgrensa mellom Nordland og Troms. Det er flere eksempler på at begrepet allerede brukes her, eksempelvis Hålogaland Kraft, Hålogaland fotballkrets, Hålogaland Ressursselskap, samt politiet i Harstad som nå bruker begrepet Midtre Hålogaland. Tilsvarende bruker Harstad Tidende Hålogaland om sitt mediehus og sin lokal-TV-virksomhet.
Noen mener at Hålogaland kunne være en samlebetegnelse på de ca. 25 kommunene i Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten. Denne regionen har i dag en befolkning på ca. 115.000 innbyggere. I mediediskusjon om Hålogaland-begrepet er det kommet fram forslag om at hele denne regionen på lang sikt kunne bli én stor-kommune, - Hålogaland kommune. Et første skritt mot dette kunne da være en sammenslåing til følgende fire kommuner: Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten.
Dette er nok ikke gjort i løpet av en ettermiddag, ei heller to….
29.11.2008 – Ted

Lofast-effekt
Det er i disse dager ett år siden Lofast-veien ble åpnet. Veien har skapt stor trafikk til og i Lofoten, og også mellom Lofoten og Vesterålen, dette gjelder både nærings- og turisttrafikk. Det antas at ca. 300.000 biler har kjørt den nye strekningen til nå. Til tross for at det ble satt inn større ferge over Lødingen-Bognes, var det i sommer problemer med å avvikle den økte turisttrafikken der. Dette skyldes også at fergetrafikken over Skutvik og Bodø avtok. Trafikken over fergesambandet Fiskebøl – Melbu har avtatt betydelig, fordi det nå er mulig for lofotværingene å besøke Sortland og Vesterålen via Lofast og Gullesfjorden.
Flere firmaer i Harstad og omland mener å ha registret økt trafikk som følge av Lofast-veien, bl.a. Grottebadet, busselskaper og Coop Obs. Tilsvarende har også butikker på Sortland merket noe økt trafikk fra Lofoten, selv om de kanskje har mistet noen handlende harstadværinger. 
Lofast-forbindelsen har også hatt positiv innvirkning på flytrafikken over lufthavna på Evenes. Chartertrafikken her har økt med nærmere 40 prosent hittil i år. Nå utvides utenlandsavdelingen med egen ankomsthall. Det skal også bli ny taxfree-butikk og utvidelse av flyplasskafeen til neste år.
29.11.2008 – Ted

Vekstmuligheter i Harstad ? – ny kommuneplan
Harstad kommune satser på bredt engasjement i forarbeidet til ny kommuneplan. Planen skal ha perspektiv fram til 2030. Sju ulike idegrupper skal komme med forslag til tiltak som skal skape vekst i hjembyen vår. Parallelt med dette skal det holdes tre folkemøter før jul der hvem som helst kan møte og bidra. Det første folkemøtet er allerede gjennomført. Innspillene fra idegruppene, folkemøtene og andre bidragsytere skal vurderes og bearbeides i løpet av vinteren og våren. Forslag til ny kommuneplan skal behandles og vedtas av kommunestyret før sommeren 2009.

Harstad Tidende medio oktober leser vi:

Harstad kommune har satt i gang arbeidet med en ny utviklings- og næringsplan. Kommunen har i de senere år opplevd stagnasjon og tilbakegang i folketallet. Harstad ønsker befolkningsvekst og trenger flere arbeidsplasser. Byen må gjøres attraktiv for folk som vil bosette seg i kommunen, spesielt for dem mellom 20 og 40 år.

I et møte i oktober ble det lansert sju grupper som skal komme med innspill til planarbeidet; Industri/olje/energi + handel/service + samferdsel/logistikk + kultur/reiseliv + landbruk/fiske + offentlig virksomhet + fri gruppe. Til sammen 47 personer fra næringsliv, kultur og det offentlige er utpekt til å bemanne gruppene. I møtet ble det kommentert at gruppesammensetningen var for mannsdominert, at det var få deltakere i aldersgruppen 20-40 år og at ingen fra innvandrermiljøet var tatt med.

Gruppene skal, innen årsskiftet, komme med innspill til nye vekstmuligheter, bl.a. også basert på eksisterende næringsplan og da med spesiell vekt på tiltak i den som ikke er gjennomført. Innspillene skal behandles av et utpekt styre. Siktemålet er at forslag til ny utviklings- og næringsplan skal behandles i kommunestyret innen våren/sommeren 2009. Ordfører Helge Eriksen er prosjektansvarlig, næringsrådgiver Helge Schjølberg er prosjektleder for planarbeidet og kommuneplanlegger Therese Frivåg Lund er administrativ koordinator for selve kommuneplanen.

Noen dager senere, leser vi i Harstad Tidende:

For at unge mennesker skal bli i byen eller komme tilbake til byen senere i livet må ungdommen må bli hørt og tatt på alvor, de må slippe til i prosessen. Det må bl.a. satses mer på utdanningsmuligheter, og det vises til at Tromsø, i tillegg til universitet, har musikkonservatorium og lærerutdanning og Narvik har internasjonal høgskole med mange fagretninger. Harstad burde etablere flere skoletilbud, bl.a. for utdanning av ingeniører, grafikere, kulturarbeid.

Byen må gjøres attraktiv for de unge etter utdanning, bl.a. ved at det bør etableres startboliger for innflyttere og billige boliger i sentrum for barnefamilier.

Trafikk er også et tema. Gjennomgangstrafikken må begrenses og ledes i tunneler utenom sentrum. Det må bli bedre forhold for gående og syklende. Det må skapes et livskraftig og trivelig bysentrum, med park og lekearealer, utekonserter, utekafeer, torgsalg etc. Det må også legges til rette for at byen kan leve og være attraktiv for alle også på ettermiddags- og kveldstid.

I en rundspørring blant kjentfolk kom bl.a. disse ideene fram:

 • ·         Etabler egen kommunaletat med kulturrådmann.
 • ·         Sats på å utvikle skolesektoren på alle trinn.
 • ·         Sats på aktivitetstilbud for uorganisert ungdom.
 • ·         Etabler Idrettens Hus.
 • ·         Gjør Torvet om til parkområde.
 • ·         Oppgrader kaiområdet.
 • ·         Lag et trivselsanlegg i Folkeparken.
 • ·         Legg til rette for sykling i sentrumsnære områder.
 • ·         Få hevet veistandarden i Harstadregionen.
 • ·         Utvikle flere næringsarealer.
 • ·         Etabler et senter for alternativ energi.
 • ·         Bygg en ny stordokk for fregatter og borerigger.
 • ·         Slå sammen kommuner til storkommunen Hålogaland.
 • ·         Ta lærdom av andre byer som har gjennomført en positiv omstilling og utvikling.

Første folkemøte gjennomført

I slutten av oktober ble det første av tre folkemøter avholdt på Høgskolen i Harstad. Før møtet var det satt opp tre ulike scenarier;

 • Kraftsenterbyen  - det potente Harstad 2030 der miljø, god samferdsel, stor vekst og en voldsom framtidstro preger alt byen gjør og skal bli.
 • Seniorbyen – store deler av byens befolkning er blitt ”godt voksne” og der dette preger byen både på godt og vondt.
 • Korttidsbyen – som folk gjerne flytter til, men forlater etter kort tid.

Ca. 120 frammøtte deltakere sprudlet med mange mer eller mindre gjennomførbare ideer innenfor de tre scenariene.

Momentene som kom fram om Harstad som kraftsenter var bl.a. forlenging av Ofotbanen til Harstad, via Evenes lufthavn, videreutvikling av Pomorhandelen, tunnel gjennom Harstadåsen, gang- og sykkelstier fra Tjeldsundbrua og inn til byen, bru fra Trondenes over Kjeøya og videre til Grytøya, vindmøllepark på Grytøya, tett samarbeid mellom kommunen og næringslivet for å skape nye arbeidsplasser, anlegg for levering og rensing av gass.

Til scenariet om Harstad som seniorby ble det bl.a. foreslått at alle fortau om vinteren skal varmes opp med sjøvann, sentrum bør bli grønn lunge med kafeer, småbutikker, aktiviteter og møteplasser for alle aldersgrupper, deler av sentrum bør overbygges, utvikling av stier og spaseringsmuligheter, Bergsodden bør utvikles til eldresenter med spa, kino, pub og sauna. Det ble også foreslått å bygge bølgedemper i havna, utvikle høyteknologiske energibedrifter, etablere Kasfjord som maritimt senter for fiskeindustri, fiskeoppdrett og med dypvannskai.

Korttidsbyen preges av tilfeldige, kortsiktige løsninger og at flere i aldersgruppen 20-40 reiser fra enn til byen. Harstad trenger derfor en helhetlig plan og utvikling.  Byen må bli et kommunikasjonssenter, det må skaffes flere jobber i privat sektor, det må utvikles kulturarbeidsplasser og kreative miljøer. 

Hver for seg og sammen vil de tre scenariene kunne gi grunnlag for utvikling av et moderne bysamfunn. For Harstads vedkommende vil dette bl.a. gjelde kunnskapsarbeidsplasser, utnytting av naturen, næringsetablering, kunst og kultur, omsorg for sårbare grupper, framtidstro og innsatsvilje.

Ordfører Helge Eriksen, som også deltok på møtet, syntes det kom fram mange spenstige ideer tidlig i denne prosessen og så det som viktig og nyttig at folk engasjerer seg. Økonomien vil nok sette sine naturlige begrensninger for hva som lar seg gjennomføre og politikerne vil måtte foreta tøffe prioriteringer når en ny kommuneplan skal besluttes og tiltak skal kunne settes i verk.
19.11.2008 - Ted

Ny arealplan for Harstad
Kommunen har i disse dager invitert sine innbyggere til å gi innspill til arealplanen. Planen er en del av kommuneplanen der befolkningen også er invitert til medvirkning, bl.a. gjennom tre folkemøter. Det første folkemøtet er allerede gjennomført og de to neste finner sted om kort tid på Lundenes og Sandtorgholmen. Her vil ordføreren og folk fra kommuneadministrasjonen orientere og oppfordre til innspill, bl.a. om plassering av næringsarealer, nye boligområder, fritidsbebyggelse og rekreasjonsområder. Det nasjonale lovverket setter imidlertid en del rammebetingelser til en arealplan, så som strandsoneforvaltning, vern av landbruksjord, kulturminne m.v. Kommunen ønsker likevel innspill og meninger som kan vurderes i planprosessen. Noen forslag og muligheter er allerede kommet opp, så som hyttefelt på Aunfjellet, boligfelt på Mustapartajordet, friområde på Kanebogstranda, næringspark på Norvikmyra.

Første forslag til ny arealplan (2009-2020) skal sendes på høring i februar, og planen skal sluttbehandles som en del av kommuneplanen i juni 2009.
19.11.2008 – Ted

Seljestadveien
Høsten 2007 startet oppgradering av gamleveien mellom Byskillet og Harstadbotn, dvs. Seljestadveien og siste del av Storgata. Arbeidet er nå bortimot ferdig, bl.a. med asfalt, fortau, kantstein m.v. Det er ikke til å legge skjul på at det har vært en del ulemper både for næringsdrivende og beboere på denne strekningen mens arbeidet har pågått. Det har til tider vært dårlig framkommelighet til butikkene, og de næringsdrivende mener at informasjonen fra kommunen har vært mangelfull.

Offisiell åpning av Seljestadveien ble foretatt en kveld i begynnelsen av november. Butikkene hadde langåpent og én av de næringsdrivende hadde plassert fakler på begge sider av veien.

Endelig ferdigstilling av Seljestadveien vil skje til våren, bl.a. med oppretting av ujevnheter som måtte ha dukket opp i løpet av vinteren. Det skal da også legges et slitelag/topplag asfalt på veien. Oppgraderingen har kostet vel 30 mill. kroner.
19.11.2008 – Ted

Kanebogen skolekorps gjorde det skarpt i NNM for korps
18 skolekorps deltok i mesterskapets ulike klasser. Kanebogen deltok for første gang, med 39 musikanter og seks drillere, i alderen 10 til 19 år. Korpset hadde valgt en høy vanskelighetsgrad og innfridde til fulle. De fikk betydelig skryt av fagdommerne. Korpset oppnådde 99 av 100 mulige poeng i kategorien janitsjar og ble nordnorsk mester. Korpsets dirigent, Asbjørn Abelsen, sier at det nå frister å prøve seg i NM for skolekorps som arrangeres i Sandefjord til neste sommer.
19.11.2008 – Ted  

Beredskapsplan for akutt forurensning
Sør-Troms Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (UIA), som består av ni kommuner i regionen, har nylig gitt firmaet Norwegian Petroservices (NPS) i oppdrag å digitalisere og oppgradere beredskapsplanen for akutt forurensning. Dette gjelder akutt forurensning med petroleum og lignende, ved en oljekatastrofe i havna, lekkasje fra en veltet tankbil eller en nedgravd oljetank etc. Oppdraget til NPS gjelder bl.a. forslag til organisering, bemanning, utrustning, øvelser m.m.
19.11.2008 – Ted  

Skiskyting i Kilbotn
Entusiaster, i samråd med IF Kilkam, har bygget en treningsarena for skiskyting i nærheten av stadionområdet og løypenettet i Kilbotn. Etter tre måneder med planlegging og dugnadsarbeid er anlegget nesten ferdig. Det gjenstår nå bare å installere det elektriske til blinkene og belysning. Forutsatt at det kommer snø vil anlegget bli testet allerede før jul. Harstad kommune har hjulpet med anleggsmasser og Harstad Sparebank har sponset med 15.000 kroner.  Treningsanlegget blir nå en del av Kilkameratenes eksisterende idrettsanlegg, som allerede er Harstads hovedarena for langrenn. Klubben har for øvrig også planer om å omgjøre grusbanen til kunstgressbane til neste år.
19.11.2008 – Ted

Fjellvandring på Hinnøya
”Ti på topp” er en mosjonsaktivitet i regi av Harstad Bedriftsidrett der deltakere i alle aldersgrupper inviteres til fjellvandring i juni, juli, august og september. I år omfattet opplegget 15 fjelltopper på Hinnøya, bl.a. Kjellhusåsen, Litjehornet (Aun), Vikelandsfjellet, Pevassfjellet, Blåfjellet, Soltuva, Salfjellet (Melå) og Haukebøtinden. Hele 1.430 har deltatt, og 832 av dem, derav 142 barn under 12 år, klarte premiekravet som er sju topper for voksne og fem for barn. Til sammen ble det registrert 7.797 turer denne sesongen. Det var premieutdeling i Nordic Hall i medio november der flere hundre fjellvandrere møtte. Premiene var bl.a. krus med motiv fra en av fjelltoppene, t-skjorter, gavekort og ryggsekker.

Dersom du vil se bilder som deltakerne har tatt: http://www.tfbk.no/topp/
20.11.2008 – Ted)

Stien langs sjøen
Entusiaster har lenge ivret for å etablere en sti langs sjøen fra Harstad sentrum og ut til Trondenes kirke, til glede for både turister, reiselivsnæringen og byens befolkning. Nå har kommunestyret vedtatt reguleringsplan for dette prosjektet. Riktignok har Esso ikke gitt samtykke til at stien kan gå over deres område i Samasjøen, men kjenner vi ildsjelene rett, finner de nok en utvei eller omvei. Det er tverrpolitisk enighet om å gi prosjektet noe startpenger, i tillegg regner initiativtakerne med å få tippemidler.
22.11.2008 – Ted

Fornying av Harstad sentrum
Som et innspill til den nye kommuneplanen skisserte kunstneren Geir Samuelsen nylig hvordan Torvet i Harstad kunne gjøres grønt og attraktivt. Han tenkte seg at Storgata graves ned under Torvet og skulle komme fram nede ved Sjøgata og at bussterminalen flyttes. Torvplanet ville dermed kunne frigjøres til anlegg av park med vannspeil og spaservei fra Hjørnet til Amfi Bertheus.
Nå har PW Arkitekter gått et langt stykke videre. De foreslår en fornying av sentrum der de i tillegg til Torvet også trekker inn Hjørnet og arealene i tilstøtende gater. Siktemålet er å utvikle et frodig sentrum med plass til både boliger, flere butikker, torgboder, kafeer, sosiale møteplasser, park, vannspeil og lekeområder. De vil trekke bussterminalen nærmere sjøen og bygge nytt næringsbygg i stedet, med boliger på toppen og parkeringsplasser i kjelleren. Infrastrukturen i sentrum kan i stor grad forbli som i dag, men riksveien må legges utenom sentrum, - kanskje ned fra Byskillet, via Kaarbøverkstedet og ut i Sjøgata ved Amfi Bertheus. PW Arkitekter ser for seg at en slik fornying av sentrum bør kunne realiseres som et spleiselag mellom kommune og næringsliv.
Så gjenstår det å se om og i hvilken grad dette kommer med i kommuneplanen, - ”time will show”.
 22.11.2008 – Ted